วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร เยี่ยมคารวะ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ สถาบันพระปกเกล้า