พลาสติกกับการสลายตัวทางชีวภาพ

ขยะเดลิเวอรี่

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะพลาสติกด้วย เทคโนโลยี Pyrolysis