โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน

ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน (Biogas Production)