วว.ร่วมเสวนา เรื่อง “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050”

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเสวนา เรื่อง “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” จัดโดย กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับ สมาคมดินโลก โดยรอง ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าวถึงบทบาทของ วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัย การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของ วว. เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย COP26 ของประเทศไทย ในรูปแบบของ เทคโนโลยีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงกระบวนการสนับสนุนตลาดคาร์บอน โอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่อง นโยบายภาครัฐ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาครัฐต่อการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องบทบาทภาคการศึกษา (โดยเฉพาะด้านเครื่องมือ องค์ความรู้ เทคโนโลยี) ที่สนับสนุนแนวทาง กลไก และกระบวนการสู่เป้าหมายที่ประกาศไว้ นางสาววัลย์ลิกา วนิชกุลพิทักษ์ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เรื่อง แนวทางหรือวิถีการทำการเกษตรต่อการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่ดินต่อการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน