วว.นำคณะ APCTT เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ศึกษาดูงาน @ ตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี

ดร.ประทีป วงษ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Workshop on Sustainable Municipal Solid Waste Management within the Circular Economy Concept) ศึกษาดูงานโครงการตาลเดี่ยวโมเดลจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน และ ตลาดหัวปลี ชุมชนต้นแบบตลาดเกษตรกรรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมนักวิจัย ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology : APCTT) หน่วยงานภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากนานาประเทศ อาทิ อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล รัสเซีย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านจัดการขยะ เสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สมาชิกกลุ่ม APCTT อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน