วว. คว้า 8 รางวัล จากผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาครั้งที่ 49

นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ในโอกาสการร่วมจัดแสดงผลงาน สิ่งป…

อ่านต่อ วว. คว้า 8 รางวัล จากผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาครั้งที่ 49