วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  ศูนย์ข้อมูลทึ่ปรึกษา  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข  656 ระดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม  สาขาอุตส…

อ่านต่อ วว. ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  ศูนย์ข้อมูลทึ่ปรึกษา  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง