“Food Waste” เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน