การพัฒนาสารชีวภัณฑ์

ประโยชน์ของทุเรียน

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน: เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer)