โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน

“ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน” (Community Seed Bank)