โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะชุมชน