เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้

PDPA: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ต้องได้รับความคุ้มครอง