เมื่อช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ พลิกฟื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ระดมความคิด และประสบการณ์ของนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จากการนำเสนองานวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างทุกสาขา โดยมุ่งหาแนวทางในการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ในทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ใช้ประโยชน์

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายพงศกร นิตย์มี ต้นแบบด้านการจัดการความรู้ ปี 2564 ได้เข้าร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานองค์ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยกรดจิบเบอเรลลิกและแสงจากหลอด LEDs ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench) และได้รับรางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ ชมเชย จากงานในครั้งนี้

ทาง กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จจากการร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดการความรู้ (KM) : Sharing อย่างต่อเนื่องในครั้งนี้