โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตน้ำตาลไอโซมอลทูโลส

ผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกมุมเสา

การพัฒนากาวติดฟันปลอม

ประโยชน์ของสารพรีไบโอติกในการเลี้ยงสุกร

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากขยะพลาสติกด้วย เทคโนโลยี Pyrolysis

การอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล