KM for better work

KM for Better Work Bulletin คือ กระดานข่าวด้านการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) ของ วว. ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ วว. ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงความถี่ของกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมและข่าวสารด้าน KM ของ วว. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร วว. เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ด้าน KM อย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนธันวาคม 2563 กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) จึงได้เปลี่ยนรูปแบบในการจัดทำสื่อสำหรับการสื่อสารด้าน KM ซึ่งเดิมมีการสื่อสารไตรมาสละ 1 ครั้งผ่าน KMlite มาเป็น KM for Better Work Bulletin ซึ่งเป็นการสื่อสารรายเดือน


ฉบับเดือนกันยายน 2565
เทคนิคการทำงานสไตล์นักบริหารจากรองสายันต์
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565
สถานีวิจัยลำตะคอง สถานีแห่งการถ่ายทอดความรู้
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565
การถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องในสไตล์คุณวรรณวิภา
ฉบับเดือนมิถุนายน 2565
การจัดการความรู้..บันไดสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565
สร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ผลงาน วว. ในแบบฉบับ ดร.นฤมล
ฉบับเดือนเมษายน 2565
ประสบการณ์ทำงานกับเครื่องจักร ของ คุณประสิทธิ์ บำรุงสุข
ฉบับเดือนมีนาคม 2565
การเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือนจริง
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กระบวนการในการทำ After Action Review (AAR)
ฉบับเดือนมกราคม 2565
AAR คืออะไร ทำไมต้องทำ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564
Coach อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564
Care to Share เทคนิคการสกัดความรู้ผู้เกษียณ โดย ผอ.อัปสร เสถียรทิพย์ และ ดร.คนึงนิจ บุศราคำ
ฉบับเดือนตุลาคม 2564
ถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างสดใส สไตล์คุณสดศรี
ฉบับเดือนกันยายน 2564
การใช้ KM เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการผลิตเห็ดเมืองหนาว
ฉบับเดือนสิงหาคม 2564
การคิดค้นนวัตกรรมโดย “สัมพันธ์” กับผู้ใช้
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564
การสั่งสมองค์ความรู้ สไตล์ คุณบุษกร
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) การจัดการความรู้สไตล์คุณอรเพ็ญ
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564
KM Tools ประมวลเครื่องมือในการจัดการความรู้
ฉบับเดือนเมษายน 2564
มาทำความเข้าใจ มติของคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรมไปด้วยกัน
ฉบับเดือนมีนาคม 2564
ความรักในองค์ความรู้
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
One Point Lesson เครื่องมือจัดการความรู้ที่เหมาะสมในช่วง WFH พร้อมตัวอย่าง
ฉบับเดือนมกราคม 2564
พี่เล็ก กับการถูก Coaching ที่ไม่เล็ก
ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ลุงจิ๊บ VS กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน