คิด(ส์)คิดวิทย์

      คิด(ส์)คิดวิทย์ เป็นการนำเรื่องราวโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนต่างๆได้ จัดทำ และ นำมาแบ่งปัน ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และทดลองร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป

      สนใจอยากร่วมแบ่งปันโครงการติดต่อมาได้ที่ alissara@tistr.or.th หรือ kmd@tistr.or.th 

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ

NEW” โครงการ: การศึกษาสมบัติของกระถางเพาะชำ จากวัสดุธรรมชาติเสริมธาตุอาหารจากใบกระถินและเปลือกไข่ NEW”
(28/2/2562)
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์โกศล อินนวล
อาจารย์ปรียาพร นาคบำรุง
อาจารย์บังอร ดำด้วงโรม
ผู้วิจัย :
นายณัชพล ศรีมุข
นายศุภรัฐ ทองแป้น
นายสรจักษ์ ชนะภักดี

ดูเต็มจอ

โครงการ: อาหารปลาชีวภาพ
(4/2/2562)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์
นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์
นายพรเทพ บันลือทรัพย์
ที่ปรึกษาพิเศษ :
นางธันยพร ตันติ์ดนัย
ผู้วิจัย :
นางสาวสุภาพร โกศลวัฒนชัย
นางสาวอรณีย์ ภูมะลา
นายพิสิษฐ์ วราอมรภัทร์

ดูเต็มจอ

โครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ
(28/12/2561)
วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางสาวสุพร สีเงินยวง
นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา
นางอาซีซ๊ะ มรรคาเขต
นางสาวอมร อรุณรัตน์
ผู้วิจัย :
นางสาวนูรีย๊ะ พุ่มจันทร์
นางสาวนัจมีย์ จ่าวิสูตร
นายณัฐวุฒิ กิ้มเล้ง

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาผลของเจลพอลิแซ็กคาไรด์ จากเปลือกทุเรียนต่อคุณลักษณะของเส้นขนมจีนข้าวสังข์หยด
(03/12/2561)
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางสาวปิยะทิพย์ หนูแก้ว
นางสาวสุธิสา แก้วนุ้ย
นางสาวฐานันญา นิจจำรูญ
นายสหชาติ สุดเรือง
นางปาณิศา จันทร์แนม
ผู้วิจัย :
นางสาววริศรา นระโต
นางสาวพิมพ์ชนก พ้นภัย
นางสาวพันนิตา คงปาน

ดูเต็มจอ

โครงการ: การพัฒนาปุ๋ยหมักจากมูลด้วงมะพร้าว
(05/11/2561)
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ระเบียบ ลำงาม
อาจารย์รจนา วงศ์จันทร์
อาจารย์กิติศักดิ์ ชำนิกุล
ผู้วิจัย :
นางสาววิภา ยศบุญ
นางสาวอุบลรัตน์ ช่วยสุข
นางสาวอรอนงค์ ไม้น้อย

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
(02/10/2561)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์เนาวรัตน์ เชื้อเพ็ชร์
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ผศ.ดวง ทองคำซุ่ย
อาจารย์รินทร มงคล
ผู้วิจัย :
นายศุภกิตติ์ เธียรธีรวรรณ

ดูเต็มจอ

โครงการ: เซลล์ไฟฟ้าจากคลอโรฟิลล์
(02/10/2561)
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
71 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์วิชัย จุมพล
ผู้วิจัย :
นางสาวยุวดี เนตรน้อย
นางสาววีรยา เหลี่ยมไทย
นางสาวอรวรรณ ไกรแสงศรี

ดูเต็มจอ

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
#เพื่อนวิทย์ThinkTank