คิด(ส์)คิดวิทย์

      คิด(ส์)คิดวิทย์ เป็นการนำเรื่องราวโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนต่างๆได้ จัดทำ และ นำมาแบ่งปัน ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และทดลองร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป

      สนใจอยากร่วมแบ่งปันโครงการติดต่อมาได้ที่ alissara@tistr.or.th หรือ kmd@tistr.or.th 

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ย้อนหลัง (ก.พ. 2561 – ส.ค. 2562) ได้ที่นี่ค่ะ

NEW”  โครงการ: ไม้เท้าอัจฉริยะ (Bright Cane) NEW”
(23/09/2563)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายอิทธิภพ ทิมวิภาค
ผู้วิจัย :
นายปัณณวรรธ แดงสุนทรชัย
นายอาณัติ ง้าวสุวรรณ
นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม

ดูเต็มจอ

NEW”  โครงการ: เครื่องยืดเส้นโรตีสายไหม NEW”
(23/09/2563)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางอุษณีย์ บุญทัศโร
นายภาณุ เผื่อนงูเหลือม
นางสาวชฎาภรณ์ ชัยมาด
ผู้วิจัย :
นายอัครพล สารีกุล
นายวรเมธ กรรณสูตร
นางสาวธิมาพร อุบัติ

ดูเต็มจอ

โครงการ: รถพลังงานไฮโดรเจน (Hydro-Fuel Car)
(11/08/2563)
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์หทัยภัทร ทารัตน์
อาจารย์ชนม์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์
ผู้วิจัย :
นายสกล อังกุลดี
นายกฤติเดช นาควรานนท์
นายปพัสฐสญาณ ตันนุกูล

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องเก็บมันแกว เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของชาวเกษตรกร 
(08/07/2563)
โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์พัชรีย์ ด่านนอก
ผู้วิจัย :
น.ส.หยก ผลจันทร์
น.ส.นลินนิภา หล่อทองคำ
น.ส.ปภาวรินท์ พลายงาม

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาอัตราส่วนของถ่านไบโอชาร์จากผลของต้นตีนเป็ดน้ำและซังข้าวโพดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน
(02/06/2563)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั จ.ปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายขุนทอง คล้ายทอง
ผู้วิจัย :
ด.ญ.นันท์นภัส นุกูลสุขศิริ
ด.ญ.ปาณิสรา คติไตรสกุล
ด.ญ.แพรวา ชูศรีโฉม

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาสมบัติแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากต้นธูปฤาษี
(05/05/2563)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
น.ส.สุวิมล อนันต์ทวีรัชต์
น.ส.จิราพร คำภา
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ร.ศ.ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
ผู้วิจัย :
ด.ญ.ณิชาภัทร จูงวงษ์สุข
ด.ญ.ปิยาพัชร เรืองสุวรรณ
ด.ญ.ภัทราวดี ภู่แย้ม

ดูเต็มจอ

โครงการ: ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
(07/04/2563)
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายปราโมทย์ น้ำยาง
น.ส.รุ่งฟ้า สุขใส
ผู้วิจัย :
น.ส.ชนิดาภา ต่อฤทธิชัย
น.ส.อารียา เมธาวิรุฬท์

ดูเต็มจอ

โครงการ: ผนังกันความร้อนจากอ้อย
(19/03/2563)
โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางอินทิรา เกตุอินทร์
น.ส.จิตติมา ดมหอมผู้วิจัย :
น.ส.ปุณฑริกา แป้นทองคำ
น.ส.สิริมา ประสิทธิ์ผล
นายธนาคิม หนูนุรักษ์

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาความสามารถในการลบปากกา permanent ในกระดานไวท์บอร์ด
(04/02/2563)
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายดำรงค์เกียรติ เฟื่องฟุ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
น.ส.กนกทิพย์ ยาทองไชย
ผู้วิจัย :
ด.ญ.จีน่า ศิลปี
ด.ญ.เจนนี่ ศิลปี
ด.ญ.จิราวดี ตติไตรสกุล

ดูเต็มจอ

โครงการ: ครีมขัดรองเท้า จากเปลือกผลไม้
(27/01/2563)
โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายธนาธร ปัญญารังกา
น.ส.สกุลรัตน์ บัวคำ
ผู้วิจัย :
ด.ช.กฤตนัย เมืองโคตร
ด.ญ.จีรธิดา โรจนวิชัย
ด.ญ.นิศารัตน์ เสี้ยวทอง

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ
(27/01/2563)
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
น.ส.รัตนวดี โมรากุล
นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา
ผู้วิจัย :
ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์สิรสวัสดิ์
ด.ญ.อรวิลาสินี ลีกำเนิดไทย

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาและเปรียบเทียบสัดส่วนของใบกระถิน ฟางข้าว และใบขี้เหล็ก ในการทำปุ๋ยหมักปรับปรุงดินเปรี้ยว ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้าจีน
(11/11/2562)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
น.ส.พรพรรณ โฉมวงษ์
ดร.เกศศิรินทร์ แสงมณี
น.ส.สุพัตรา นมัสศิลา
ผู้วิจัย :
ด.ญ.สาลินี มีศรีเนตร
ด.ช.กัญจน์ ตั้งเพียรวัฒนา
ด.ญ.นริศรา วิชัด

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องบีบขวดพลาสติกพลังงานกล
(23/9/2562)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ครูพิชชภา ผกาผล
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
ครูกนกนันท์ ก้านทอง
ผู้วิจัย :
ด.ช.เสฎฐวุฒิ สวัสดี
ด.ช.เมธัส คนึงคิด
ด.ช.ภูมิภัทร ศุภกูล

ดูเต็มจอ

โครงการ: ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัสสับปะรดเพชรบุรี
(3/9/2562)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางเปรมฤดี ดำยศ
นายเมฆา ชาติกุล
นางเบญจวรรณ ชูสิริ
ผู้วิจัย :
นายอนุชิต ฤทธิเดช
นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ
นางสาวศศิวิมล ม่วงมี

ดูเต็มจอ

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ย้อนหลัง (ก.พ. 2561 – ส.ค. 2562) ได้ที่นี่ค่ะ
#เพื่อนวิทย์ThinkTank

%d bloggers like this: