คิด(ส์)คิดวิทย์

      คิด(ส์)คิดวิทย์ เป็นการนำเรื่องราวโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนต่างๆได้ จัดทำ และ นำมาแบ่งปัน ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และทดลองร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป

      สนใจอยากร่วมแบ่งปันโครงการติดต่อมาได้ที่ alissara@tistr.or.th หรือ kmd@tistr.or.th 

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ย้อนหลัง (ก.พ. 2561 – ส.ค. 2563) ได้ที่นี่ค่ะ

NEW”  โครงการ: การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยหญ้าขจรจบร่วมกับเส้นใยไบโอเซลลูโลส NEW”
(04/10/2564)
วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุพร สีเงินยวง
อาจารย์อัสมา หมอเต๊ะ
อาจารย์จุฑารัตน์ บุญปัญญา
ครูที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์อมร อรุณรัตน์
ผู้วิจัย :
นายซือหาว แซ่หลี
นายณัฏฐณิชา กิ้มเส้ง
นางสาวดรัลพร แลต๋อง

ดูเต็มจอ

NEW” โครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ NEW”
(04/10/2564)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์วธิดา พ่อค้า
อาจารย์รุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์
อาจารย์นิตยา สุทธิมูล
ผู้วิจัย :
นางสาวอารียา การะเกด
นางสาวอรพรรณ นิ่มเสน
นายภณพล คิดสำราญ

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาประสิทธิภาพ สมุนไพร 4 ชนิด ในการทำยาหม่อง
(17/09/2564)
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ศราวุฒิ ท่าเลิศ
อาจารย์นิรมล อันทะสีดา
อาจารย์สุกัญญา ศิริการ
ผู้วิจัย :
นางสาวฐิติพร เกาะลอย
นางสาวศิริพร ศรีผ่อง
นางสาวชลิดา เงียบกระโทก

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาการผลิตไซรัปจากข้าว
(17/09/2564)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์วิลาวัลย์ นรารัตนประดิษฐ์
อาจารย์สุภารัตน์ กัทลีรัตน์
อาจารย์พรทิพย์ วงคำสอน
ผู้วิจัย :
นางสาวพรรณวษา นิ่มอิ่ม
นางสาวนิรัตน์ชา เนียมชาวนา
นางสาวกุลณัฐฐ์ มีชื่อ

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักใบสาบเสือในการยับยั้ง Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม
(16/08/2564)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ไพรินทร์ พหูพจน์
อาจารย์ลินรดี บุญดีชยาภรณ์
อาจารย์อัจฉราภา วันอินทร์
ผู้วิจัย :
นางสาวณัฎฐธิดา ฤทธิ์กำลัง
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วโสต
นางสาวเสาวคนธ์ บุญแพง

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากใบชะพลูที่มีผลต่อการกำจัดหอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) 
(04/07/2564)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ณัฎธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุภารัตน์ ช่างล้อ
อาจารย์กันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์
ผู้วิจัย :
นางสาวสีพรรณี ปู่ชั่ง
นางสาวอรนุช เขียวแบ่ง
นางสาวธิติธาดา อัครพงศ์พิสัย

ดูเต็มจอ

โครงการ: การพัฒนาอาหาร BSF FLAKES สำหรับอนุบาลลูกปลานิล
(25/06/2564)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์จิตติมา หมั่นกิจ
ผู้วิจัย :
นางสาวสุชาดา ทมไพร
นางสาวรัตนาวลี ศิริวงษ์

ดูเต็มจอ

โครงการ: น้ำยาป่าหัวปลีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป 
(21/05/2564)
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จังหวัดลพบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพล
อาจารย์สาวิตรี แก้วปัญญา
อาจารย์สุนันทา โกทัณฑ์
ผู้วิจัย :
นางสาวจันธิดา ศรีมณฑล
นางสาวนิรภร ผ่องอารม
นางสาวกานตนา พัดยนต์

ดูเต็มจอ

โครงการ: การพัฒนาขนมกัมมีปลีกล้วยน้ำว้า ช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่
(29/03/2564)
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุภาวดี สิงห์ชัย
อาจารย์จุฑารัตน์ อรุณเนตร
อาจารย์ณัฐธิดา คงแป้น
ผู้วิจัย :
นางสาวกรวรรณ แก้วเจียม
นายศักดิธัช อนุจร
นางสาวสิริพร คงคา

ดูเต็มจอ

โครงการ: การศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อผลิตฟิล์มชีวภาพ
(08/03/2564)
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์โกศล อินนวล
อาจารย์ปรียาพร นาคบำรุง
อาจารย์บังอร ดำด้วงโรม
ผู้วิจัย :
นายเกียรติศักดิ์ พรวิทยาพันธ์
นายจักรีวิทย์ พรหมเมือง
นางสาวรวิภา สังข์ทอง

ดูเต็มจอ

โครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
(25/01/2564)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ปัญจภา ส่งเสริม
อาจารย์อรวดี นันทกิจ
อาจารย์กานต์ธิดา โพธิมา
ผู้วิจัย :
นายพุฒิสิฐ รักการงาน
นายกิตติภณ นิ่มอนงค์
นางสาวพรนิภา บุญส่ง

ดูเต็มจอ

โครงการ: ระบบ SMART FARM การรดน้ำอัตโนมัติโดยการวัดค่าความชื้นในดิน
(18/02/2564)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สำเริง พลเวียง
อาจารย์สิริอร สกุลเดช
อาจารย์รักชนก ใยลีอ่าง
ผู้วิจัย :
นายจักรพันธุ์ ฤดีจำเริญ
นายวรัท หิรัญวัฒน์
นายศรันย์ภัทร ตรีเพียร

ดูเต็มจอ

โครงการ: ไม้เท้าอัจฉริยะ (Bright Cane)
(23/09/2563)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายอิทธิภพ ทิมวิภาค
ผู้วิจัย :
นายปัณณวรรธ แดงสุนทรชัย
นายอาณัติ ง้าวสุวรรณ
นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม

ดูเต็มจอ

NEW”  โครงการ: เครื่องยืดเส้นโรตีสายไหม NEW”
(23/09/2563)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางอุษณีย์ บุญทัศโร
นายภาณุ เผื่อนงูเหลือม
นางสาวชฎาภรณ์ ชัยมาด
ผู้วิจัย :
นายอัครพล สารีกุล
นายวรเมธ กรรณสูตร
นางสาวธิมาพร อุบัติ

ดูเต็มจอ

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ย้อนหลัง (ก.พ. 2561 – ส.ค. 2563) ได้ที่นี่ค่ะ
#เพื่อนวิทย์ThinkTank