แบบสอบถาม

     แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะความพร้อมในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลข้อสนเทศระหว่างหน่วยงาน

แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดที่ 1 : แบบสอบถามชุดนี้ครอบคลุมุถึงภารกิจหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ ความสำเร็จในการให้บริการ คุณภาพของข้อมูลที่ให้บริการ คุณภาพของระบบสารสนเทศที่รองรับการให้บริการ ความต้องการ/เป้าประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพร้อมและสถานะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดที่ 2 : แบบสอบถามชุดนี้ครอบคลุมุถึงข้อมูลเชิงเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐาน รูปแบบ และวิธีการในการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทของระบบสารสนเทศและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน