รวม คิด(ส์)คิดวิทย์ ฉบับย้อนหลัง

      คิด(ส์)คิดวิทย์ เป็นการนำเรื่องราวโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนต่างๆได้ จัดทำ และ นำมาแบ่งปัน ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และทดลองร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป

      สนใจอยากร่วมแบ่งปันโครงการติดต่อมาได้ที่ alissara@tistr.or.th หรือ kmd@tistr.or.th

สามารถคลิกเพื่อติดตามอ่าน โครงการดีๆ ล่าสุดได้ที่นี่ค่ะ

โครงการ: ชา สมุนไพรล้างพิษ
(19/09/2561)
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
1162 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์พรพิมล ยี่โถขาว
อาจารย์ปิยะพงษ์ กลางจอหอ
ผู้วิจัย :
ด.ช.พิสิษฐ์ สว่างใจธรรม
ด.ช.ฤทธิ์หทัย วิบูลย์ชาติ
ด.ช.ศรัณย์ บ้านแก้ว
ด.ช.อนุรักษ์ อำไพรัตน์
ด.ช.มนต์สุนทร สุราช

ดูเต็มจอ

โครงการ: สะอาด สวย ใส ด้วยเปลือกไข่ 
(11/09/2561)
โรงเรียนวัดบำรุงรื่น กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ปราณีต มีเอี่ยม
ผู้วิจัย :
ด.ญ.ปาริชาติ มีเอี่ยม
ด.ช.ปฏิวัติ วงษ์โสภา
ด.ญ.อภิญญา มหาปราบ

ดูเต็มจอ

โครงการ: เจลาตินจากเกล็ดปลา
(05/09/2561)
โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุกัลยา วงศ์ใหญ่
อาจารย์ชิด วงศ์ใหญ่
ผู้วิจัย :
ด.ญ.วาสนา เพิ่มพิมพา
ด.ญ.วัชราภรณ์ พาผล

ดูเต็มจอ

โครงการ: เค็ม อย่างมีคุณค่า
(28/08/2561)
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กรุงเทพมหานคร
ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
ผู้วิจัย :
นางสาวลลิดา สัพโส
นางสาวละอองดาว ยศสุนทร
นางสาวกวิสรา วายโสภา

ดูเต็มจอ

โครงการ: ผงเซลลูโลสจากวุ้นเปลือกสับปะรดเพิ่มเส้นใยในขนมคุกกี้
(22/08/2561)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์เนาวรัตน์ เชื้อเพ็ชร
ผู้วิจัย :
นางสาวณิชชาภัทร อัมพรมุนี

ดูเต็มจอ

โครงการ: กลไกน้ำตามรอยพ่อ
(22/08/2561)
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ชาญชิต พงศ์วิทยานนท์
ผู้วิจัย :
นางสาวสุนิษา แยงคำ
นางสาวจุฑามาศ คนซื่อ

ดูเต็มจอ

โครงการ: ดินน้ำมันจากเปลือกมังคุดและเปลือกทุเรียน
(09/08/2561)
โรงเรียนวัดทุ่งคา สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์อ้อย ชูหมุน
อาจารย์สุปาณี สุวรรณโณ
ผู้วิจัย :
เด็กชายศุภชัย แสงมณี
เด็กชายวิวัศน์ ทองอ่อน
เด็กหญิงอริสา ทองจันทร์

ดูเต็มจอ

โครงการ: ศึกษาการใช้โปรตีนเสริมในขนมปังโฮลวีต
(31/07/2561)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ชมนาด พรมมิจิตร
อาจารย์รณกร วิกรรัตน์
อาจารย์รุ้งรัศมี สุภา
ผู้วิจัย :
นายอภิชาติ หิรัญพฤกษ์
นายสุริยา เทียมตามณี
นางสาวปรียามาศ บุญกองคำ

ดูเต็มจอ

โครงการ: อิทธิพลของระดับน้ำต่อการเจริญเติบโตของ หอยขม ช่วงข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้กระเป๋าแขวน
(25/07/2561)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์
นางสุกัลยา ตอเงิน
นายสุเมฒ นามวงศ์
ผู้วิจัย :
นางสาวปติญญา พิทักยานนท์
นางสาวณัฐกานต์ หาญเกียรติกล้า
นายธนบูรณ์ แตงอ่อน

ดูเต็มจอ

โครงการ: ศึกษาวงจรชีวิตและปริมาณผลผลิตของหนอนนกที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 5 สูตร
(17/07/2561)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.ลิ้นช้าง-บ้านเก่า ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 7110
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายเฉลียว บัวอุไร
นายสุเมธ วิเศษสิงห์
นายนันณภัทร์ ทิมอรรถ
ผู้วิจัย :
นายวรยุทธ พลเสน
นายกรินทร์ อยู่เกิด

ดูเต็มจอ

โครงการ: ภาชนะจากเส้นใยทางใบปาล์มน้ำมัน
(10/07/2561)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร
146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางณัฐวรรณ แสงสวี
ดร.นวลอนงค์ อุชุภาพ
นางภาวินี เดชโชติ
ผู้วิจัย :
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ผ่อง
นางสาวอมรทิพย์ เพ็ญสมบูรณ์
นายจิระวัฒน์ อินทสุรัช
นายจิรวัฒน์ พระหัต

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ
(03/07/2561)
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายวิวัฒน์ รอดเกิด
นายนพดล ชูสิทธิ์
นางทัศนีย์ พงศ์โสภา
ผู้วิจัย :
นายเจนณรงค์ พิพัฒน์พงศ์นยนา
นายชูเกียรติ ทรัพย์ประเสริฐ
นายพงษ์ณภัทร กรดมาก

ดูเต็มจอ

โครงการ: การหาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน
(26/06/2561)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน
นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์
นางสาวภัทรภร ดวงสีดา
ผู้วิจัย :
นายธนดล บุญรัตน์
นายสุทธิรักษ์ บุญศรี
นายประเสริฐ จันทะศรี

ดูเต็มจอ

โครงการ: ฝักคูนกำจัดหอยทากในแปลงผักสลัด
(19/06/2561)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27120
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางรุ่งทิวา เจนดง
นางมุขดา โอบอ้อม
ผู้วิจัย :
นายเลิศพรชัย บุญพิลา
นางสาวศศิธร อำนวยพรพิพัฒน์
นางสาวศรีวรรณา แก้วดอน

ดูเต็มจอ

โครงการ: อุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไย
(14/06/2561)
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท
336 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายสมเกียรติ นุชพงษ์
นางณิชยา รัศมี
นายชาคริต สุขสิงห์
ผู้วิจัย :
นายชูศักดิ์ ศรีเถื่อน
นายธนาธิป บุญลือ
นายสิทธินนท์ สุขสุฤทธิ์
นางสาวสุวนันท์ เอี่ยมรักษา
นางสาวเบญจมาภรณ์ หยวกแก้ว

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
(07/06/2561)
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม นครพนม
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
นายจตุรงค์ เจริญรัตน์
ผู้วิจัย :
นางสาวรัชดาพร ผาแดง
นางสาวนาตยา ผาแดง

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องมือมหัศจรรย์รักษาพันธุ์พืช
(30/05/2561)
โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ ตาก
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุพจนีย์ พัดจาด
อาจารย์ณัฐพงศ์ ม่วงบุญ
ผู้วิจัย :
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณาภรณ์
เด็กชายคเณศ เกตุแก้ว
เด็กหญิงเกร็ดดาว เล้าชัยวัฒน์
เด็กหญิงสกุลภรณ์ ไชยวงศ์
เด็กหญิงพรชนก เนตรแก้ว

ดูเต็มจอ

โครงการ: โคมไฟ Aroma therapy
(25/05/2561)
โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี
เลขที่ 104 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ชุติมา ชินสีดา
ผู้วิจัย :
น.ส.นันทิชา การะคุณ
น.ส.พรจิรา ขุระสะ
น.ส.สุธาสินี เลิศคง

ดูเต็มจอ

โครงการ: Inspiration Food
(15/05/2561)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ
เลขที่ 333 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์อาภรณ์ สุขคำมี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
สัตวแพทย์ ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ
อาจารย์จินดารัตน์ จรัสรังสีชล
ผู้วิจัย :
น.ส.กุลจิรา ตั้งอิสริยะสกุล
น.ส.สุธิดา สุขพอดี
น.ส.ภริตา กาญจนพัฒน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: B5 Easy-Tech (การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล)
(08/05/2561)
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพฯ
4/6 หมู่ 7 ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์หฤทัย เพ็งดี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
อาจารย์ รศ.พรรณี พักคง
ผู้วิจัย :
น.ส.กัญจน์รัตน์ ฟังมงคล
น.ส.จุฑามาศ ไพคำนาม
น.ส.นำรัก ชูรัตน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: ผลิตภัณฑ์จาก ใบบัวบก
(02/05/2561)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมาราชาลัย กรุงเทพฯ
333 ถ.ไทยรามัญ เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์อาภรณ์ สุขคำมี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์จินดารัตน์ จรัสรังสีชล
ผู้วิจัย :
น.ส.กนกลักษณ์ มั่นสุวรรณ
น.ส.ณัฐฐาพร อยู่ชมญาติ
น.ส.รัตติกาล นากามูระ
น.ส.ภูริดา เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: สารเร่งดอก – ผลมะเขือเปราะให้โตเร็ว
(24/04/2561)
โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์รัชนี นาคนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์จงรักษ์ สุขสุคนธ์
ผู้วิจัย :
เด็กชายศุภชัย รอบรู้
เด็กหญิงมธุรส บุญมั่น
เด็กหญิงลตามณี พลับงาม

ดูเต็มจอ

โครงการ: เพิ่มความเหนียวของเส้นด้ายด้วยยางไม้
(17/04/2561)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
เลขที่ 2/617 ม.ศุภาลัยบุรี ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์กรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์
ผู้วิจัย :
เด็กชายหัสดิน พลระบัล
เด็กหญิงมัญชุลิกา วงศ์ไชย
เด็กหญิงชญานุช เรืองจันทร์

ดูเต็มจอ

โครงการ: ปริศนารังนกกระจาบ
(10/04/2561)
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เลขที่ 37 ม.4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์เมธา มูลมา
ผู้วิจัย :
นายดานัย แก้วเสน่ห์ใน
นางสาวกัณตนา กมลจรัสภักดี
นางสาวชนัญชิดา แก้วสลับนิล

ดูเต็มจอ

โครงการ: น้ำหมักไล่แมลง
(03/04/2561)
โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี
ถ.รังสิต-นครนายก ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี 12120
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ดนัย แซ่ตั๊น
ผู้วิจัย :
นางสาวชณัญญา สีสัน
นางสาวจันจิรา ฉัตรโพธิ์
นายวัชรวีร์ ศรีปราบหล่ม

ดูเต็มจอ

โครงการ: ไบโอแก๊สจากขี้วัวและเมล็ดสบู่ดำ
(27/03/2561)
โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์หอมจันทร์ กลิ่นหอม
ผู้วิจัย :
นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
นางสาวธันยพร ปทุมสูตร
นายทวีรัชต์ กายราศกุลพัฒน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: พริกขี้หนู-ใบหูเสือกำจัดปลวก เพชรบุรี 
(20/03/2561)
โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์รัชนี นาคนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์จงรักษ์ สุขะสุคนธ์
ผู้วิจัย :
เด็กชายปรีชา พิมพ์สวัสดิ์
เด็กหญิงนิภา มีหลาย
เด็กหญิงจันทิมา ทรัพย์บัว

ดูเต็มจอ

โครงการ: ต้นกล้วยปลูกผักแทนดิน
(13/03/2561)
โรงเรียนบ้านต้นส้าน เชียงใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุปราณี สาลีฉันท์
อาจารย์อุทัย ปลอดภัย
ผู้วิจัย :
เด็กหญิงอารียา กุลประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณกาญจน์
เด็กหญิงชนากานต์ อรุณโชค

ดูเต็มจอ

โครงการ: รถมหัศจรรย์ 3 in one ทางการเกษตร 
(06/03/2561)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุจินา นุรักษ์
ผู้วิจัย :
นายสิรวิชญ์ น้อยแนม
นายนริศพล จันทน์วัฒนาผล

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน
(27/02/2561)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์จารุวรรณ จงทอง
ผู้วิจัย :
นายภาวัต เรืองจิรยต
นางสาววิภาวี มีรัตน์

ดูเต็มจอ

#เพื่อนวิทย์ThinkTank