My Fav.

หนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ คือ การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นขั้นตอนที่ทำให้แอดมินได้เรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ดี ๆ จากภายนอก วว. ที่น่าสนใจ อย่ากระนั้นเลย แอดมินจึงอยากนำความรู้ดี ๆ เหล่านั้นมาแบ่งปัน ตามไปดูกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*