“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) พลังงานสะอาด” สู่สังคมไร้คาร์บอน “สุทธิเป็นศูนย์” (Carbon neutrality)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*