ลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติ

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไร