ฐานข้อมูลพืชน้ำมันหอมระเหย Thai Aroma

นกกระเต็นเฮอร์คิวลิส (Blyth’s Kingfisher: Alcedo hercules) Blyth’s
Kingfisher: Alcedo hercules (Coraciiformes: Alcedinidae)……………………….3
งูลายสอจุดเหลือง Yellow-spotted mountain stream snake (Serpentes:
Colubridae: Natricinae)…………………………………………………………………………………..5
ปลาตีนใหญ่อันดามัน (Periopthalmus walailakae) Walailak’s mudskipper
(Gobiidae: Oxudercinae)………………………………………………………………………………..7
ค้างคาวยอดกล้วย (Kerivoula spp.) ชนิดใหม่ของไทย Two new records
of Thai Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae)………………………………10
แหล่งแพร่กระจายแห่งใหม่ของค้างคาวปีกขนใหญ่ (Harpiocphalus
mordax) ในประเทศไทย New locality of Harpiocephalus mordax
(Chiroptera: Vespertilionidae) in Thailand………………………………………….13
จิ้งเหลนห้วยเขมร Tropidophorus microlepis Gunther,1861 จากภาค
ตะวันออกของประเทศไทย On the Khao Sebab water skink (Tropidophorus
microlepis Gunther, 1861) in Eastern Thailand…………………………………………..16
พบงูปล้องฉนวนเขมร (Lycodon cardamomensis Daltry and Wuster,
2002) ที่จังหวัดชลบุรี New distributional records for Lycodon
cardamomensis Daltry & Wuster, 2002 (Ophidia: Colubridae) in Chon
Buri province, Thailand………………………………………………………………………………..20
งูทางมะพร้าวแดงภูหลวง (Oreophis porphyraceus coxi (Schulz &
Helfenberger, 1998)) รายงานแรกจากจังหวัดพิษณุโลก New Record
of Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger, 1998)
(Serpentes: Colubridae) from Pitsanulok Province, Thailand……….22
พบถิ่นอาศัยใหม่ของกบดอยช้าง (Nanorana aenea) และภัยคุกคาม
ที่ยังดำรงอยู่ A new locality of Nanorana aenea (Amphibians: Anura:
Dicroglossidae) and their threatened factors……………………………………..24
พฤติกรรมการปอ้ งกันศัตรูของอึ่งกรายขา้ งแถบ (Brachytarsophrys
carinensis) Self-defence techniques of the Burmese Horned Frog
Brachytarsophrys carinensis (Anura: Megophryidae)……………………27
ปลาหมอแคระ (Badis spp.) ที่พบในประเทศไทย Badis spp.
(Perciformes: Actinopterygii: Badidae) of Thailand…………………………30
พฤติกรรมการป้องกันอาณาเขตแมลงปอเข็มภูเขาหางส้ม
(Rhinagrion mima) Territory defending of Rhinagrion mima (Insecta:

Odonata: Megapoagrionidae) and other damselflies in

Thailand…..34

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เผยแพร่ หมายเหตุนิเวศวิทยา (Ecological Notes) บันทึกธรรมชาติหลากเผ่าพันธุ์ The record of natures ที่ เว็บไซต์ วว. หรือ หมายเหตุนิเวศวิทยา

ซึ่งภายในบันทึกประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

 • นกกระเต็นเฮอร์คิวลิส (Blyth’s Kingfisher: Alcedo hercules) Blyth’s Kingfisher: Alcedo hercules (Coraciiformes: Alcedinidae)
 • งูลายสอจุดเหลือง Yellow-spotted mountain stream snake (Serpentes: Colubridae: Natricinae)
 • ปลาตีนใหญ่อันดามัน (Periopthalmus walailakae) Walailak’s mudskipper (Gobiidae: Oxudercinae)
 • ค้างคาวยอดกล้วย (Kerivoula spp.) ชนิดใหม่ของไทย Two new records of Thai Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae)
 • แหล่งแพร่กระจายแห่งใหม่ของค้างคาวปีกขนใหญ่ (Harpiocphalus mordax) ในประเทศไทย New locality of Harpiocephalus mordax (Chiroptera: Vespertilionidae) in Thailand
 • จิ้งเหลนห้วยเขมร Tropidophorus microlepis Gunther,1861 จากภาคตะวันออกของประเทศไทย On the Khao Sebab water skink (Tropidophorus microlepis Gunther, 1861) in Eastern Thailand
 • พบงูปล้องฉนวนเขมร (Lycodon cardamomensis Daltry and Wuster, 2002) ที่จังหวัดชลบุรี New distributional records for Lycodon cardamomensis Daltry & Wuster, 2002 (Ophidia: Colubridae) in Chon Buri province, Thailand
 • งูทางมะพร้าวแดงภูหลวง (Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger, 1998)) รายงานแรกจากจังหวัดพิษณุโลก New Record of Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger, 1998) (Serpentes: Colubridae) from Pitsanulok Province, Thailand
 • พบถิ่นอาศัยใหม่ของกบดอยช้าง (Nanorana aenea) และภัยคุกคามที่ยังดำรงอยู่ A new locality of Nanorana aenea (Amphibians: Anura: Dicroglossidae) and their threatened factors
 • พฤติกรรมการปอ้ งกันศัตรูของอึ่งกรายข้างแถบ (Brachytarsophrys carinensis) Self-defence techniques of the Burmese Horned Frog Brachytarsophrys carinensis (Anura: Megophryidae)
 • ปลาหมอแคระ (Badis spp.) ที่พบในประเทศไทย Badis spp. (Perciformes: Actinopterygii: Badidae) of Thailand
 • พฤติกรรมการป้องกันอาณาเขตของแมลงปอเข็มภูเขาหางส้ม (Rhinagrion mima) Territory defending of Rhinagrion mima (Insecta: Odonata: Megapoagrionidae) and other damselflies in Thailand