สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเผยแพร่เนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บน ระบบ E-Learning ของสำนักงานฯ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 1 หลักการ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
ข้อ 2 นิยาม ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
ข้อ 3 องค์กร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ พ.ศ. 2540

บทที่ 2 นิยามตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป มาตรา 7 และ มาตรา 9

บทที่ 3 การขอข้อมูลข่าวสารทั่วไป
ข้อ 1 การขอข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 11
ข้อ 2 ระยะเวลาพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ 3 การแจ้งสิทธิตามมาตรา 12 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่กำหนดชั้นความลับ
ข้อ 4 การใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา 13 และ 33
ข้อ 5 ระดับตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

บทที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามหน่วยงานเปิดเผย หรือ อาจปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อ 1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยโดยเด็ดขาด
ข้อ 2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยโดยมีดุลพินิจ
ข้อ 3 การคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 17
ข้อ 4 สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ข้อ 6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

บทที่ 5 เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา 26
เอกสารประวัติศาสตร์คืออะไร และต้องปฏิบัติอย่างไร

บทที่ 6 บทกำหนดโทษ
บทลงโทษใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ พ.ศ. 2540 มีอะไรบ้าง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ