หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

หลักการฟังขั้นพื้นฐาน
LADDER (บันได)
L คือ Look at the other person (มองคนพูด)
A คือ Ask questions (ตั้งคำถาม)
D คือ Don’t interrupt (อย่าขัดคอ)
D คือ Don’t change the subject (อย่าเปลี่ยนเรื่อง)
E คือ Express emotion with control (ควบคุมอารมณ์)
R คือ Responsively Listen (แสดงอาการสนใจ

2 thoughts on “หลักการฟังขั้นพื้นฐาน

  1. นำมาจากการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ในหัวเรื่องของ Behavior Change โดย ดร.เกษรา รักษาชาติ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *