ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

 • Sensitivity to changes in the external environment
  มีสำนึกและไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
 • Agility & Flexibility in responding to change
  มีความเร็วและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • Open honest communication
  มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย ซื่อตรง
 • No fear ไม่มีความกลัว
 • Trust and respect for all members
  มีความไว้วางใจและเคารพในซึ่งกันและกันของสมาชิกในองค์กร
  ทั้งหมด
 • Alignment around shared vision & values
  วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
 • Commitment to achieving the vision regardless of the
  restrictions of job descriptions
  มีพันธะสัญญา มุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึง
  เฉพาะหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบแต่เพียงอย่างเดียว
 • Understanding of the complexity of interrelationship in
  the systemic structure
  การเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ในระบบโครงสร้าง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *