วว.ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะที่ปรึกษา โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกรรมการร่วมประชุม ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ แผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) กรอบคำของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานโครงการหลวง และโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง รวมถึงการเร่งรัดการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยอาศัยอำนาจมาตร 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม