วว. ร่วมต้อนรับ รอว. “ศุภมาส   อิศรภักดี”  ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ก่อนประชุม ครม.สัญจร โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเปลือกมะนาว ขับเคลื่อน BCG Economy Model

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม) ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว. ในพื้นที่ 

โอกาสนี้  รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   ประธานกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.เฉลิมศักดิ์   เลิศวงศ์เสถียร  คณะกรรมการบริหาร วว.  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยผลงานส่งเสริมและสนับสนุน หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตน้ำมะนาวแช่แข็งและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว  โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม 2567  ณ  สวนตาลลุงถนอม  ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  

อนึ่ง วว.  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ประสบผลสำเร็จในการปรุงน้ำหอมจาก “น้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้ง” ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ภายใต้กลิ่น Cool 3 ซึ่ง หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี)  จังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบโจทย์การผลิตให้. วว. โดยให้มีองค์ประกอบหลักของน้ำหอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี 3 ประการด้วยกัน  ได้แก่ 1. มะนาว 2. น้ำตาลโตนด และ 3. น้ำทะเล  ซึ่งน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวฯ ที่ วว. ปรุงสำเร็จมีองค์ประกอบของสารสกัดขนแพะ ซึ่งช่วยทำให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานและมีความหอมซับซ้อน โดยได้รับการยอมรับและถูกนำเสนอให้เป็นผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม BCG Economy Model ซึ่งส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ฯ ได้รับรางวัล Thailand TOP SME Awards 2022 จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในด้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยต่อไป

……………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506