เทคโนโลยี 3-stage แก๊สซิไฟเออร์

ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน (Biogas Production)