Care to Share เป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ (KM – Knowledge Management) ของ วว. เน้นการสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ตามลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน KM เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ธีม รูปแบบ และ กลุ่มเป้าหมาย จะมีการเปลี่ยนเวียนไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยนำผลการประเมินการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการกำหนดให้เหมาะสม

รวมทั้งมีการทดลองนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ไปยัง Facebook Group ที่เปิดให้เข้าชมเฉพาะบุคลากรภายใน

ประเด็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันในครั้งนี้: จากการจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรมบริการเจ้าเดียวของประเทศ

วิทยากร ผู้ถ่ายทอด แบ่งปัน: ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ วว. (Biodegradable Testing Center: BioD) ต้นแบบผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ปี 2564

ข้อดี: การใช้ Zoom สามารถบันทึกเพื่อนำมาตัดต่อ แก้ไข เพิ่มเติมลูกเล่นภายหลังได้ และสำหรับ Facebook Live สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้

ข้อจำกัด: คุณภาพและความเสถียรของระบบเครือข่าย รวมถึงคุณภาพของกล้องและไมค์ ทั้งฝั่ง KM Facilitator และ วิทยากรผู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน