น้ำอิเล็กทรอไลต์ วว. สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว: เครื่องฉีดพ่นยาและตัดทางมะพร้าว