บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปี 53)

สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณประจำปี และจำเป็นต้องรับทราบถึงเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีกรอบในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความคุ้มค่าในการลงทุน และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางราคา จึงมีการกำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเกณฑ์ราคามาตรฐานล่าสุดต่าง ๆ มีดังนี้

2 thoughts on “บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปี 53)

  1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553 ที่ประกาศเมื่อ เมษายน 2552 นั้น
    มีฉบับปรับปรุงแก้ไข ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ในส่วนของราคามาตรฐานเครื่องปรับอากาศ ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: