ประกาศ กทช. ว่าด้วย มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมฯ

ประกาศ กทช. ว่าด้วย มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 3 เรื่อง  ดังนี้

1. ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ MF/HF

2. ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล

3. ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ย่านความถี่วิทยุ VHF สำหรับการสื่อสารข้อมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 183 ง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552

ที่มา :

  • สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (www.ntc.or.th)
  • ราชกิจจานุเบกษา  (www.ratchakitcha.soc.go.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: