ผลการคัดเลือก “100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์”

พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือวิทยาศาสตร์กว่า 700 เล่ม ที่เขียนขึ้นโดยคนไทย และพิมพ์ขึ้นในระหว่างปี 2537-2548 จนเหลือเพียง 100 เล่ม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บันเทิงคดี 30 เล่ม และ สารคดีและความรู้ทั่วไป 70 เล่ม ซึ่งคัดเลือกโดยพิจารณาจากหนังสือที่มีเนื้อหาวิทยาศาสตร์โดยตรง, มุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์ หรือแสดงภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้เขียน ยกเว้นหนังสือแปล หนังสือคู่มือ ตำราเรียน และแบบเรียน

ประเภทบันเทิงคดี จำนวน 30 เล่ม ได้แก่

       1. กาลเวลา โดย จุฑารัตน์
       2. ใครทำร้ายโลก โดย อัมพร คมลักษณ์ (บรรณาธิการ)
       3. จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย โดย วินทร์ เลียววาริณ
       4. จักรวาลอนันต์ การเดินทางไม่สิ้นสุด โดย วรากิจ เพชรน้ำเอก
       5. จินตนาการอนาคต โดย ฉัตรเฉลิม ตันติสุข
       6. แจ็ค ณ ขอบฟ้า โดย เชษฐา สุวรรณสา
       7. ชิทแตก! โดย ปราบดา หยุ่น
       8. ชีวิตแลกไฟฟ้า โดย อัมพร คมลักษณ์ (บรรณาธิการ)
       9. เด็กชายลิ้นชัก โดย วันทนีย์ วิบูลกีรติ
       10. ใต้ดาวมฤตยู โดย เสนีย์ เสาวพงศ์
       11. ปราสาทรัตติกาล โดย แม่บรรเทา
       12. ปลายทางที่ ∞ โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ
       13. โปรเจกต์ เอกซ์ โดย ชัยคุปต์
       14. ผู้พิชิต โดย อัมพร คงลักษณ์ (บรรณาธิการ)
       15. ผู้มาเยือน โดย กิ๊ตตี้
       16. พีระมิดทะเลเย็น โดย วิภาพ คัญทัพ
       17. มนุษย์พันธุ์ใหม่ โดย ติ๋ว
       18. เมืองไทยปี พ.ศ.2600 (Dare To Dream The Impossible) โดย โมน สวัสดิ์ศรี
       19. เร้นพลบ โดย วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
       20. เรือนเวลา โดย ชลนิล
       21. ฤดูดาว โดย พงศกร
       22. วันที่โลกไร้แมว โดย สุริยัน สุดศรีวงศ์
       23. สงคราม ความรัก และจักรวาล โดย จรัลพัฒน์
       24. สมการสุริยะ โดย วิธิต อุตสาหจิต (บรรณาธิการ)
       25. สายฝนกลางพายุที่แล้งร้อน โดย นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
       26. หัวใจใยสังเคราะห์ โดย เพ็ญศิริ
       27. หิมพานต์นิรมิต โดย สิริกาญจน์
       28. อมตะ โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
       29. อิสระนอกกรอบ โดย สมภพ นิลกำแหง
       30. โอบกอดความรักมาจากฟ้า โดย หอมไกล

ประเภทสารคดีและความรู้ทั่วไป จำนวน 70 เล่ม ได้แก่

       31. 2000 : สหัสวรรษรหัสอันตราย โดย วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
       32. การเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน โดย คณะวิทยากร นจวท.
       33. การจัดการความรู้ (ฉบับนักปฏิวัติ) โดย วิจารณ์ พานิช

       34. การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดา โดย อาทิตย์ ประสาทกุล
       35. การพัฒนาบนรอยต่อแห่งวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาตะวันออก-วิทยาการตะวันตก โดย ปริญญ์ ปราชญานุพร
       36. การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและการเรียนรู้ โดย ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
       37. ก้าวทันโลกคอมพิวเตอร์ โดย สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล
       38. แกะรอย DNA โดย พรทิพย์ โรจนสุนันท์
       39. แกะรอยไอน์สไตน์ (1) : ชีวิต ผลงาน และความสำเร็จ โดย ศักดา ศิริพันธุ์
       40. ข้างครัวสุขภาพ โดย พิชัย วาศนาส่ง
       41. คณิตคิดในใจ จำไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็น โดย ธิดาสิริ, ก่องกัญจน์, ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
       42. คนไทยสู่ยุคไอที โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
       43. ความจริงที่หายไป (จากคลองด่านถึงเชียงดาว) โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
       44. โคลนนิ่ง เซลล์ต้นกำเนิดสู่วิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อสร้างอวัยวะ โดย อานนท์ บุณยะรัตเวช
       45. โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก โดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ศุภชัย หล่อโลหการ (บรรณาธิการ)
       46. จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา โดย เทอดศักดิ์ เดชคง
       47. จีเอ็มโอ โดย ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
       48. ชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดย ประภาศรี เทียนประเสริฐ
       49. ชีวิตไพรห้วยขาแข้ง โดย ปริญญากร วรวรรณ
       50. ซูเปอร์มด ถั่วยักษ์ และแม่หมี โดย อ้อยและหม่อง กาญจนะวณิชย์
       51. ดวงจันทร์ สุดยอดแห่งความรู้และจินตนาการ โดย สิทธิชัย จันทรศิลปิน
       52. ดอกไม้เพลิงโบราณ โดย สิทธา สลักคำ
       53. ดาวเคราะห์โลก บ้านของสรรพชีวิต โดย กระจ่าง ธรรมวีระพงษ์
       54. ดีเอ็นเอ : รหัสชีวิตสุดยอดมหัศจรรย์ โดย ทิพยรัตน์ หาญสืบสาย
       55. ไดโนเสาร์ และสัตว์ดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย โดย วราวุธ สุธีธร และ เสริมสกุล โทณะวณิก
       56. ตัวกู-ของกู โดย พุทธทาสภิกขุ
       57. เทคโนโลยีกับสวรรคื โดย อนุช อาภาภิรม
       58. ไทยบ้านดูดาว โดย นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
       59. ธรรมชาติของสรรพสิ่ง การเข้าถึงความจริงทั้งหมด โดย ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ)
       60. ธรรมะติดปีก โดย ว.วชิรเมธี
       61. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย โดย ผ่ายนิเทศสัมพันธ์ (สนง. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
       62. นานาสาระ (1) โดย จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ และคณะ
       63. นาโนเทคโนโลยี…เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋ว โดย ยอดหทัย เทพธรานนท์ และ ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (บรรณาธิการ)
       64. นาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 โดย วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล (บรรณาธิการ)
       65. น้ำ H2O ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
       66. นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
       67. แบกเป้…ไปเก็บดาว โดย คมฉาน ตะวันฉาย
       68. เพศศึกษาสำหรับเยาวชน โดย สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
       69. ฟิสิกส์กับอัญมณี โดย พิเชษฐ และ สุปาณี ลิ้มสุวรรณ
       70. ภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย โดย สุพจน์ ศิลานเภสัช
       71. มหัศจรรย์มนุษย์กับดวงดาว โดย นิพนธ์ ทรายเพชร
       72. มหัศจรรย์แห่งชีวิต โดย ชัยวัฒน์ คุประตกุล
       73. มองฝันวันข้างหน้า : วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2560 โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
       74. ไม้เลื้อยกินได้ โดย วราภรณ์ วิชญรัฐ
       75. รู้จักธรรมชาติกับตาม่อก โดย ตาม่อก
       76. รู้ลึกโรคภูมิแพ้ โดย พิพัฒน์ ชูวรเวช และ นพมาศ ชูวรเวช
       77. เราคือธรรมชาติ โดย พจนา จันทรสันติ
       78. เรียนลึก รู้ไว โดย วิทยากร เชียงกูล
       79. เรือนไทย บ้านไทย โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
       80. ลมฟ้าอากาศ โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
       81. ล่องใต้ไปทะเล โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, โอภาส ปฏิมานุเกษม และ บุญยรัตน์ โรจนาปิยาวงศ์
       82. ลูกฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดย ชัยรัตน์ ปัญฑุรอัมพร
       83. โลก Modern & Post Modern โดย ธีรยุทธ บุญมี
       84. โลกทัศน์ ชีวทัศน์ เปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา โดย ระวี ภาวิไล
       85. โลกหลัง 2012 สู่มิติที่ห้า โดย ประสาน ต่างใจ
       86. โลกหลากวิถี โดย วาสนา บุญสม
       87. วิกฤตการณ์น้ำมันโลก : กับชะตากรรมของมนุษย์ในวิถีบริโภคนิยม โดย ตติยา ใจบุญ
       88. วิถีแห่งน้ำ ธารชีวิตแห่งโลก โดย นัยนา นิยมวัน
       89. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย : จากอดีตสู่อนาคต
       90. วิวัฒนาการของชีวิต โดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
       91. ศตวรรษที่ 21 : อารยธรรมของอารยชน โดย ชัชรินทร์ ไขยวัฒน์
       92. สมุนไพร : เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน โดย สมภพ ประธานุธารักษ์ และ พร้อมจิต ศรลัมพ์ (บรรณาธิการ)
       93. สรรพสิ่งล้วนวิจัย โดย สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
       94. สารพัดสัตว์โลก โดย สุทัศน์ ยกส้าน
       95. สุขภาพแบบองค์รวม โดย มนตรี ภู่มณี
       96. สู่ชีวิตอมตะ นำชัย ชีววิวรรธน์
       97. หิ่งห้อย : แมลงมหัศจรรย์ที่ไม่ธรรมดา โดย วีระ เทพกรณ์
       98. องค์รวม : บทวิพากษ์ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และศาสนาในสังคมไทย โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ
       99. อิสลาม : ศาสนา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ โดย อับดุลลอฮ์ มานะจิตต์ และไรน่าน อรุณรังษี
       100. เอกภพ (เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล) โดย วิภู รุโจปการ

1 Comment on “ผลการคัดเลือก “100 เล่ม หนังสือดีวิทยาศาสตร์”

  1. มีประโยชน์มากเลยครับ

    ขอบคุณที่นำมาแนะนำ และ แบ่งปัน

    ถ้ามีไฟล์เอกสารให้อ่าน จักดีมากเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*