วว. /สถาบัน CREAM ประเทศมาเลเซีย หารือขยายความร่วมมือการทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางรางในอาเซียน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ Sr. Mohd Zaid Zakaria Deputy Chief Executive II, CIDB Malaysia และ Ir. M. Ramuseren Chief Executive Officer Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านระบบขนส่งทางราง ตามที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ วว. โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) เมื่อปี 2563 และเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการของ ศทร. โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิชาการ ศทร. ให้การต้อนรับ ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุม ศทร. วว. เทคโนธานี

ในการนี้ ศทร. และสถาบัน CREAM มีความประสงค์ จะดำเนินการขยายความร่วมมือต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทดสอบทางราง ตรวจสอบ การวิจัยพัฒนา และการผลิตบุคลากรทักษะสูง ร่วมกับสถาบัน CREAM เพื่อสนับสนุนด้านการทดสอบชิ้นส่วนงานทาง เช่น หมอนคอนกรีต ราง ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับด้านมาตรฐานการขนส่งทางรางในอาเซียน ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองประเทศอีกด้วย

******************

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube

🟪 TIKTOK : @tistr2506