วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในงานครบรอบ 5 ปี วันสถาปนากระทรวง อว. “รุ่งอรุณ…ของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์   ถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวง  อว. ครบรอบ  5  ปี  ซึ่งประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ฯ ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม…เป็น 5 ปี ของ “ปัญญา โอกาส  อนาคต” ของเยาวชน ประชาชน และประเทศไทย  โดยมี นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว.  พญ.เพชรดาว  โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว. กระทรวง อว. นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว.  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริหาร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัด  ผู้บริหารและบุคลากร  วว.  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ในวันที่  2  พฤษภาคม  2567  ณ  กระทรวง อว.  ถนนโยธี  กรุงเทพฯ 

รัฐมนตรีว่ากระทรวง อว.  กล่าวในโอกาสนี้ว่า  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวง อว. ได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้วางนโยบาย 2 ด้าน คือ “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” พร้อมเดินหน้าปฏิรูปอุดมศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายเน้นการสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างคนที่มีความรู้ที่ดี มีทักษะและสมรรถนะ รวมถึงมีคุณลักษณะที่ดี รวมทั้งสร้างกลไกและเครื่องมือในการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 “…กระทรวง อว.ยังคงเดินหน้าปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง และจะทลายทุกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคของการปฏิรูปดังกล่าว ที่สำคัญในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว.จะจัดเสวนาพิเศษเนื่องในโอกาสการก่อตั้งกระทรวง อว. ครบรอบ 5 ปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนว่า กว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาสังคมได้อะไรจากกระทรวง อว. และในอนาคตต้องการให้กระทรวง อว. ปรับตัวอย่างไร เพื่อนำประเทศไทยให้แข่งขันได้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและอยากร่วมให้ความคิดเห็นมารับฟังร่วมกัน…“ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  กล่าวสรุป

อนึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

………………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506