Digital TV

ระบบดิจิทัล ทีวี ( Digital TV ) เดิมระบบทีวี เป็นการรับสัญญาณแบบ Analog TV คือ ใช้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นตัวส่งสัญญาณ และใช้เสาอากาศที่ติดตั้งตามบ้านเป็นตัวรับสัญญาณ หรือที่เรียกว่า “เสาหนวดกุ้ง” ความคมชัดจะขึ้นอยู่กับระยะทาง ต่อมาได้มีการพัฒนาจนเกิดเป็นระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) ขึ้น เช่น True Vision , GMM-Z , D-TV โดยเราสามารถรับสัญญาณดิจิทัลโดยตรงจากจานดาวเทียม (จานเหลือง จานแดง จานส้ม) จากนั้นมาทำการถอดรหัสสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่กล่อง Set Top Box แล้วจึงส่งสัญญาณเข้าทีวีเราอีกที ทั้งนี้สำหรับกล่อง Set Top Box Continue reading Digital TV