Tweetdeck VS Twhirl VS Echofon VS Yoono

เนื่องจากชีวิตประจำวันถ้าไม่ประชุม ไม่ขับรถเดินทาง ก็มักจะนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และสามารถสื่อสารได้พร้อม ๆ กันหลายคน ก่อนหน้านี้นิยมใช้งานเอ็มเอสเอ็น (MSN Messenger) หรือ ไลฟ์แมสเซนเจอร์ (Windows Live Messenger) เป็นอันมาก จนกระทั่งช่วงปีที่แล้วประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ทุกที่อันเป็นผลมาจากระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ทำให้ต้องหาทางติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายด้วยสื่ออื่น ๆ ครั้นจะไปใช้สไคพ์ (Skype) หรือไอซีคิว (ICQ) ก็ติดตรงที่เพื่อนฝูงไม่นิยมใช้ ประกอบกับกระแสของการใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟสบุค (Facebook) ที่มาแรง ทำให้ผู้เขียนเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารหันไปใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟสบุค (Facebook) แทน สำหรับ สไคฟ์ นั้นเป็น โปรแกรมที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนเอ็มเอสเอ็น และเด่นในเรื่องการใช้เว็บคอนเฟอเรนซ์ (Web Conference) Continue reading Tweetdeck VS Twhirl VS Echofon VS Yoono