ผงโรยข้าวผสมซินไบโอติก

วว. สนับสนุน OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว