TISTR Service Tracking : การติดตามงานวิจัยและพัฒนา และการติดตามงานบริการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ : โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ 2

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย ระยะที่ 2 เพื่อรวบรวมผลงาน วิจัยและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการวิจัยตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศไทยและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาตามกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)  ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556  และแผนยุทธศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายนักวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความสามารถในการปฎิบัติการวิจัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดจัดให้มีงานสัมมนาเปิดตัวโครงการฯ ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 904 ชั้น … Read More