ขอเป็นนักเขียน

วรรณวิภา กาญจนไวกูณฐ์ เรียบเรียง*

writer1

การที่จะเป็นนักเขียนได้ ต้องเริ่มจากอะไร ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้ วว. ได้ให้ข้อสังเกตว่า “คนที่จะเขียนให้ได้ดี ก็ควรจะเป็นคนที่ช่างอ่านด้วย” ผู้เขียนต้องทราบก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านคือใคร จะลงในพื้นที่ไหน จำนวนหน้าที่จะลง ต้องมีเค้าโครงที่จะมาลงในบทความของเราได้ จะเสนอประเด็นใดเป็นสำคัญ การเขียนบทความที่ดีนั้น เนื้อหาต้องมาจากข้อเท็จจริง ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือคิดขึ้นเองจากจินตนาการ ภาษาที่ใช้ต้องกระชับให้ดีนั้น ประกอบด้วยหลักการต่างๆดังนี้

writer2

 

1. การเริ่มต้นเขียน

START
– ผู้เขียนต้องเลือกว่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไร ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่องที่จะเขียนจริงหรือไม่ จะเขียนให้ใครอ่าน แล้วจึงจัดทำเค้าโครงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายที่จะอ่านคือใคร ต้องการเขียนเพื่อให้เขาเชื่อ เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อให้สาระ

2. วิธีการนำเสนอ/สไตล์การเขียน

STYLE
• การเล่าเรื่องให้ความรู้ทั่วๆไป ควรเรียงลำดับตามหัวข้อ ตามลำดับเวลา ตามลำดับความสำคัญ เรียงตามกระบวนการ
• การเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่ง หรือเรื่องสองเรื่องที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยทำการวิเคราะห์และแจกแจงให้เห็นสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ
• การเขียนแบบแสดงเหตุผล ต้องเขียนให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้น
• การเขียนเพื่ออธิบายคำจำกัดความ ให้คำนิยาม ควรอธิบายความเป็นมา ความหมาย มีวิธีการทำขึ้นมาอย่างไร
• การเขียนเพื่อแสดงข้อโต้แย้ง สิ่งที่ขัดแย้งกัน ควรเขียนให้เห็นข้อมูลทั้งสองด้านทั้งด้านที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย

3. หลักในการหาข้อมูลเพื่อการเขียน

data

• ต้องแสดงหลักฐานหรือเหตุผลที่มีน้ำหนัก ต้องมีการค้นคว้า หาข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการเขียนมาสนับสนุน รู้ว่า เขียนเรื่องอะไร เรื่องที่เขียน ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลที่ต้องการจะหาได้จากแหล่งไหนบ้าง โดยเลือกข้อมูลจากแหล่งที่ดีที่สุด น่าเชื่อถือที่สุด
• ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ หนังสือ บทความจาก ห้องสมุด การสัมภาษณ์ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ (องค์กรหรือหน่วยงานที่มีตัวตน) นำมาสกัดเฉพาะข้อมูลที่ต้องการใช้ เลือกที่มีความทันสมัย โดยดูจากปี พ.ศ. ที่เป็นปัจจุบันที่สุด แล้วนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความ

4. คุณภาพของบทความ

QUALITY
บทความที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะดังนี้
• เขียนได้ตรงประเด็น ตอบโจทย์หรือปัญหาที่ต้องการนำเสนอได้ เช่น การลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ต้องสรุปตอบโจทย์การแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่
• มีความกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ใช้ภาษาเหมาะสมเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีเฉพาะกลุ่มที่เข้าใจ ถ้าจะทำให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ จะนับได้ว่าเป็นงานเขียนที่ดี
• มีความผิดพลาดทางภาษา และการพิมพ์น้อยที่สุด
• เป็นบทความที่ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ลอกเลียนเนื้อหา รูปประกอบ รูปแบบตัวอักษร
• มีการอ้างเอกสาร และจัดทำรายการเอกสารอ้างอิง มีชื่อผู้เขียน วัน เดือน ปี พ.ศ
• เอกสารอ้างอิงมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
• ไม่มีฉันทาคติ หรือ ความลำเอียงใดๆ
• ควรมีรูปภาพประกอบ หากนำภาพมาจากแหล่งใด ควรเขียนขอบคุณแหล่งที่มาของภาพ

5. จริยธรรมในการเขียน

COPYPASTE
• ไม่ควรคัดลอกผลงานหรือขโมยความคิดของคนอื่นโดยไม่อ้างอิง
• ห้าม “โจรกรรมทางวิชาการ” หรือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม”
• ห้าม copy and paste จากเว็บไซต์
• ห้ามนำข้อความของผู้อื่นมาใส่ไว้ในบทความของตนเอง โดยไม่มีการใส่ “………..” ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้เขียน
• ควรเขียนด้วยสำนวนตนเอง โดยดัดแปลงโครงสร้างประโยค เพื่อเขียนใหม่โดยไม่ซ้ำ
ประโยคเดิม โดยเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
การเขียนบทความต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. บทนำ (Introduction)
• แนะนำว่า บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
• สิ่งที่ผู้อ่านจะได้พบถัดไป เกริ่นนำให้ข้อมูลกว้างๆถึงสิ่งที่จะเขียน
• จุดมุ่งหมาย เพราะเหตุใดจึงเขียนเรื่องนี้ มีความสำคัญอย่างไร เป็นการสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับบทความของเรา พึงระลึกเสมอว่า บทความของเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร สิ่งที่จะเขียนจะให้ข้อมูลอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น
2. เนื้อหา (Content)
• ทบทวนเอกสาร (literature review) โดยแบ่งเป็นส่วนๆ หรือหัวข้อย่อยหรือย่อหน้า แต่ละส่วน พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นแต่ละเรื่อง ตามความถนัดโดยเน้นเรื่องความจริงที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน
3.. บทสรุป
• สรุปย่อๆ ว่าได้เขียนประเด็นอะไร
• เสนอแนะสิ่งที่ผู้อ่านควรทำในตอนจบ
• แนวโน้มที่กำลังจะดำเนินต่อไปในอนาคตของประเด็นนั้นๆ
• การเขียนประโยคที่โดนใจผู้อ่าน เช่น “เริ่มเสียแต่วันนี้ ก่อนที่จะไม่มีแผ่นดินให้อยู่ในวันหน้า”
เคล็ดลับการเขียนให้ดี
• วางโครงเรื่องดี
• ใช้ข้อมูลที่ดี มีประโยชน์กับผู้อ่าน
• ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับประเภทของบทความหรือกลุ่มผู้อ่าน
• เชี่ยวชาญการใช้ภาษา
• ขยันอ่าน และสังเกต
• ฝึกเขียนสม่ำเสมอ
• ใจกว้าง ยอมรับคำแนะนำ คำวิพากษ์ วิจารณ์

ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้บรรยายยังได้ทิ้งท้ายว่า ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (งาน) ได้ ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับมัน ทำใจให้รัก สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการสละเวลาให้กับการเขียน “ถ้าผ่านการฝึกฝน จะสามารถทำได้แน่นอน” ดังนั้นทุกคนต้องฝึกฝนตนเอง สม่ำเสมอ ขจัดความกลัว แล้วก็จะทำได้ดี และถ้าทำด้วยใจรัก จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้น“Practice make perfect” เชื่อมั่นว่า การฝึกฝนจะสร้างนักเขียนได้….อย่างแน่นอน

practice

………………………..
* เรียบเรียงและสรุปจากการถ่ายทอดความรู้ภายในศูนย์ความรู้ วว. เรื่อง “ชาว ศคร.ขอเป็นนักเขียน”
วิทยากร : ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้ วว.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *