ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

หลังจากที่ วว. ได้นำการจัดการความรู้ (knowledge management) มาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549 (งบประมาณ 2550) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา  วว. ได้นำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายอย่างมาทดลองใช้งานเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ อาทิเช่น

  • ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS : Content Management System) ที่ชื่อ Joomla! มาใช้ในการจัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้
  • ระบบเว็บบอร์ด (Webboard) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง
  • โปรแกรมวิกิ (Wiki) มาใช้ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยทดลองใช้ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) ที่ชื่อ Moodle มาทดลองใช้ในการจัดทำบทเรียนสำหรับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ภายในองค์กร
  • ระบบไดอารี่ออนไลน์ หรือ เครื่องมือช่วยจดบันทึกออนไลน์ (Blog) ที่ชื่อ WordPress มาทดลองให้ใช้กันภายใน

ผลจากการทดลองใช้งานระบบดังกล่าว มีผู้เรียกร้องให้นำ TISTR BLOG มาทดลองเผยแพร่สู่ภายนอกองค์กร จึงถือโอกาสขอเปิดตัว TISTR BLOG ตั้งแต่วันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*