วว. หารือ Technical University of Munich  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม

หวังนำเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ

(30 ตุลาคม 2566) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหาร (ศนอ.) ร่วมประชุมหารือกับ Dr. Tao Yang, Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow of Chair of Vibro-Acoustics of Vehicles and Machines, School of Engineering and Design และคณะอาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมิวนิก (Technical University of Munich, Garching Campus)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และหารือแนวทางการต่อยอดด้านการวิจัยพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ณ เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Tao Yang ได้นำเสนอผลงานวิจัยเด่นที่เกี่ยวข้องกับ Vibro-Acoustics of Vehicles and Machines พร้อมนำเสนองานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยประสงค์จะร่วมมือ กับหน่วยงาน/สถาบันวิจัยต่างๆในอนาคต ขณะเดียวนี้ ผู้ว่าการ วว. และ ผอ.ศนอ. ได้นำเสนอผลงานภาพรวมการทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว. โดยเฉพาะงานด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  นวัตกรรมวัสดุ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ

จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์ต่างๆภายใน Garching Campus ได้แก่ TUM Department of Mathematics, TUM Fakultät für Physik, และ TUM Zentralinstitut für Katalyseforschung ซึ่งครอบคลุมการวิจัยทั้งแบบพื้นฐานและวิจัยแบบประยุกต์ มุ่งเน้นการสอนและการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม