วว .ร่วมงาน Sustainability Week 2023 @ บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน

นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  (ศนพ.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Sustainability Week 2023 ซึ่งบริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ บริษัท ฝาจีบฯ  จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ มิสเตอร์ฮิสะโตชิ อิสุโบะ กรรมการบริษัท ฝาจีบฯ และนายโอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบฯ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้  ผอ.ศนพ. ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมการผลิต “บล็อกปูพื้น” จากฝาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยจัดการขยะพลาสติก ให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดการใช้ประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิจัยของ วว. กับบริษัท ฝาจีบฯ ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในโรงงาน” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ส่งเสริมต่อยอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศนพ. และดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย วว.

อนึ่ง ความร่วมมือ ระหว่าง วว. และ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์งานวิจัยพัฒนาเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถแล้ว ยังเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular  economy มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือพัฒนาวัสดุรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น Low carbon  ส่งเสริมการใช้ซ้ำและให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตมาเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green economy อย่างเป็นรูปธรรม

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

 YouTube / TIKTOK : @tistr2506