วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ในโอกาสเยี่ยมชม “ตาลเดี่ยวโมเดล”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการจัดการพลาสติกใช้แล้วและการแปรรูปพลาสติก “ตาลเดี่ยวโมเดล” พร้อมประชุมหารือโอกาสในการนำขยะพลาสติกแปรรูปเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพ (High Quality PCR) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โอกาสนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก แก่คณะจากเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC)