วว. ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  51  แห่ง  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยมี นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ   กรรมการ ป.ป.ช.  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

และได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2566 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า   วว. ตระหนักถึงความสำคัญและการเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

โดย วว. กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1) ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติและประพฤติตน ตามกฎระเบียบ คำสั่งข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  2) ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส มีการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

3) ผู้บริหารและพนักงาน ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินนโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1) ประกาศและเผยแพร่เจตนารมณ์และนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ 

2) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการให้ หรือรับสินบน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3) ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง

อนึ่ง ในโอกาสการลงนามความร่วมมิอดังกล่าว ดร.จิตรา ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริหาร วว. และบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย 

…………………………………………………………………………………………………….         

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

 YouTube / TIKTOK : @tistr2506