วว. ร่วมถวายผลงานวิจัย ชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จลง   ณ  พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ประทานพระวโรกาสให้  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  พร้อมด้วย  ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดร.ศิริพร   ลาภเกียรติถาวร   ผู้อำนวยการ   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ   คณะทีมวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปกรและบริษัทเบเยอร์   เฝ้ากราบสักการะและถวาย “ชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์​จากชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธฯ สําหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ  โดยเป็นผลงานวิจัยที่  วช. ให้การสนับสนุน  เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย  สร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่ง  วว. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมโครงการวิจัยชุดสีดังกล่าว ผ่านการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป​วัฒนธรรมให้ยั่งยืน  ในวันที่  21  มีนาคม  2566  ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อนึ่ง โครงการสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำชุดโครงสี  นำไปต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูลสี และใช้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ ซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   อีกทั้งเพื่อศึกษา ถึงสีและลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่มีการใช้เป็นวัดแรกในประเทศไทย สู่การต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูลสี และจัดทำชุดโครงสี   โดยลวดลายกระเบื้องเป็นฝีมือการออกแบบของพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงในรัชกาลที่ 3 และได้ซ่อมแซมกระเบื้องเคลือบประดับที่ชำรุดขึ้นใหม่ โดยสั่งทำที่ประเทศจีนในปี พ.ศ. 2459 นับเป็นการผสมผสานรากทางวัฒนธรรมไทยและจีนได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ทีมวิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าและผลิต เป็นเล่มชุดแพนโทนสีต้นแบบสำหรับการใช้งาน 3 ประเภท อันได้แก่ แพนโทนสำหรับสีย้อมและพิมพ์ผ้า, แพนโทนสำหรับ สีทาเคหะสถาน, แพนโทนสำหรับสีเพนท์กระเบื้อง รวมถึงการจัดทำคู่มือการใช้คู่สีที่สอดคล้องกับการใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

………………………………………………………………………………………………………………..

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506