วว. ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หารือความร่วมมือด้าน วทน.

เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ระยอง (โซนจีน)

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เยี่ยมชมสมาคมเจ้อเจียง   บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง) และโรงงานฝ่ายประเทศจีน  3  โรงงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ  โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมติดตามคณะในกิจกรรมดังกล่าว  วันที่ 5 – 6 มกราคม 2565 ณ จังหวัดระยอง