วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และผู้บริหาร

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการ อว. และนางสาวสุนีย์    เลิศเพียรธรรม   ผู้ตรวจราชการ  อว. รับมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย วว. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 จาก ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   โอกาสนี้   ดร.อาภากร  สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. และนางสาวกาญจนา  ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ  วว.  ร่วมสวัสดีปีใหม่ด้วยในวันที่  4  มกราคม 2565  ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี