วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย วว. แด่ นายสุรสีห์    กิตติมณฑล  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565  ในวันที่  4  มกราคม 2565  ณ   สำนักงานทรัพยากรน้ำฯ  ทั้งนี้กระเช้าผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินงานของ วว. ในการขับเคลื่อน BCG  Model  ตามนโยบายของรัฐบาล