วว. / เครือข่าย มทร. สถาบัน จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมประชุมเริ่มงาน (Kickoff   Meeting) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  สถาบัน  ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมร่วมกันจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง (Non-degree  programs) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระบุพร้อมเปิดการเรียน การสอน/การอบรมในปี 2565 สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้

เมื่อเร็วๆนี้  วว.  โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) นำโดย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  นายภณสินธุ์   ไพทีกุล  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง  และทีมนักวิชาการ ศทร. ประชุมออนไลน์เพื่อการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง (Non-degree programs) กับผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

 ดร.อาณัติ   หาทรัพย์   ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. กล่าวว่า  วว. ได้นำเสนอร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง (Non degree programs) ที่ วว. มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยวิชาเลือกทางวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางจำนวน 2 วิชา ได้แก่ Product  Design and Development (PDD) และ Modern  Railway  Maintenance (MRM) ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี (และต่อเนื่อง) และปริญญาโท รวมทั้งการอบรมคอร์สขั้นสูงเฉพาะทางในสาขาหรือเทคโนโลยีทางระบบรางใหม่ๆ ที่ วว. มีความร่วมมือในการถ่ายทอดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย วิศวกรและนักวิจัย โดยผู้ที่ผ่านโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติงานและต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้ต่อไป

“…การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านระบบขนส่งทางราง ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกของการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่าง วว. กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 สถาบัน ซึ่งมีแผนเปิดการเรียนการสอนและการอบรมในปี 2565  โดยเป็นการเรียนและฝึกอบรมที่ไม่ได้รับปริญญา (Non-degree)  สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit  bank)  และให้กำลังคนสามารถได้ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้นตามความต้องการของประเทศ โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางรางมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทางระบบรางและยานยนต์ ที่สามารถใช้สนับสนุนหลักสูตร Non-degree เพื่อให้นักศึกษา ผู้บรรยายและบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ…” ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว.  กล่าว

ทั้งนี้ วว. ได้ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  สถาบันดังกล่าว โดยมีขอบเขตของความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ และการฝึกอบรมทางวิชาชีพ การร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร.0 2577 9000, 02577 9143 ต่อ 201 และ 304  E-mail : patcharee_a@tistr.or.th  https://www.tistr.or.th/rttc/  Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR